Yasal Açıklamalar

Bu dokümanda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin 28. Maddesi hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. İlgili metinlerin dışında PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirket) hizmet verdiği internet sitelerindeki ilgili sayfalara linkler vasıtasıyla yönlendirmeler de yer almaktadır.

A – PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkilidir?

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ‘Geniş Yetkili Aracı Kurum’ dur.

 • Emir İletimine Aracılık,
 • İşlem Aracılığı,
 • Portföy Aracılığı,
 • Bireysel Portföy Yöneticiliği,
 • Yatırım Danışmanlığı,
 • Halka Arza Aracılık Faaliyetleri,
 • Saklama Hizmeti,

Yetki Belgelerine sahiptir. (Bknz. Yetki Belgeleri)

B – Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler,

 • PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur.

C –  Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını http://spk.gov.tr/veya http://www.tspb.org.tr/web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Ç – Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca “Müşteri Tanıma” yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirket’in kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirket ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Şirket’i haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı beyan etmek zorundadır.

Şirket, yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirket, yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Saklama Koşulları

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemlerinde gerekli teknolojik önlemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır.
Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

D -Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesi

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’de emir iletimi telefon/faks aracılığıyla, bizzat seans salonlarımızdan veya elektronik ortamda (internet şubemiz-Order@Home) gerçekleştirilir. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. bu emirleri, bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya iletilir.  Müşteri, hesabında belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonu karşılığı SPK’nın öngördüğü gerekli asgari teminatı bulundurmak zorundadır. Satılması talep edilen menkul kıymetler de müşterinin yatırım hesabında bulunmalıdır. Eğer bulunmuyorsa Müşteri bu menkulleri takas gününe kadar PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’deki  hesabına aktaracağını yazılı olarak beyan eder.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların SPK belge kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklar. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

E- Emir Gerçekleştirme Politikası

PhillipCapital’de emir iletimi telefon/faks aracılığıyla, bizzat seans salonlarımızdan veya elektronik ortamda (internet şubemız-Order@Home) gerçekleştirilir.

PhillipCapital tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri müşterilere tahsis edilen işlem platformu yoluyla iletilmektedir.

Sermaye piyasası araçlarının tamamı için emir iletimi takas ve tasfiye süreçleri ilgili mevzuat ve şirket politikalarında belirtilen kurallara göre yerine getirilir.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş’nin sermaye piyasası araçların alım satımında emir ve talimat kabulü, emir gerçekleştirme politikaları ile özel durumlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Emir Gerçekleştirme Politikası

F – Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine,

Foreks işlemleri kapsamında; Likidite sağlayıcılarımızdan alınan fiyatlar on-line sistem üzerinden çalışan MetaTrader4 platformu ile yatırımcılarımıza yansıtılır ve işlemler bu fiyatlardan gerçekleştirilir.

Hesaplarınız Şirket nezdinde tutulmakta ve almış olduğunuz bu pozisyonlar müşteri gizliliği çerçevesinde başka kurumlar ile paylaşılmamaktadır. Yatırımcı bilgisi tamamen gizli kalmaktadır.

Şirket’in Foreks işlemlerinden elde ettiği gelir yatırımcılarımızın kar veya zararından bağımsız olduğu için Şirket ile yatırımcılar arasında alınan pozisyona bağlı bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

G- PhillipCapital’de Kabul Edilen Emirlerin Durumunun Müşteri Tarafından Elektronik Ortamda Takibi ve Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirim Esasları Nelerdir?

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından BİST ve VİOP’ta gerçekleştirilen müşteri işlem ve talimatlarına ilişkin kayıtlar müşterilerimiz tarafından internet şubemiz (Order@Home) vasıtasıyla elektronik ortamda 7 gün 24 saat takip edilebilir. Ayrıca müşterimizin tercihi doğrultusunda, posta ve e-posta vasıtasıyla aylık olarak hesap ekstreleri ve gerçekleşen işlem dökümleri gönderilir.

PhillipCapital, müşterilerine, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, aylık ve günlük bildirimlerde bulunacaktır.

PhillipCapital, her işlemin yapıldığı günü izleyen ilk iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde, müşterilere günlük bildirimlerde bulunacaktır. PhillipCapital aylık bildirimlerinde; ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak, kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, PhillipCapital nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir biçimde yer verecektir.

Ğ – Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri ,

Söz konusu bilgiler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

 Pay Piyasası

Türev Araçlar

Kaldıraçlı Alım Satım

Piyasa Yapıcılığı

Kurumsal Finansman

H- Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri,

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir

 • Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

 • Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

 • Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

– Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

– Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

 • Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 • Piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğrayabilir:

Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 19. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Profesyonel Müşterilere ve yazılı olarak talep etmeleri halinde Talebe Dayalı Profesyonel Müşterilere, kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde işlem yaptırılabilir ve bu müşterilerin piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar müşterilerden talep edilebilir.

 • Gerçekleşmiş kaldıraçlı alım satım emri iptal edilebilir:

Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 29. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Profesyonel Müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde, aracı kurumun söz konusu pozisyonunun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, müşterinin kaldıraçlı alım satım emri iptal edilebilir.

 • Rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir:

Seri: III-45.1 sayılı Tebliğin 17. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen profesyonel müşterilere rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir.

I-Müşterilerin Acil ve Beklenmedik durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri ile Müşterierin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler,

Müşterilere PhillipCapital tarafından sunulan internet şubemiz ortaya çıkabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri üst düzeyde almıştır.

Sitemiz; Thawthe  SSL sertifikası ile korunmaktadır. SSL’in açılımı Secure Sockets Layer (güvenli giriş katmanı) dır. SSL, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek yapılması işlemidir.

– Gelen verinin kodlaması ve şifreyi çözmesi esnasında güvenlik ve gizliliği sağlar

– Veriyi gönderenin ve veriyi alanın doğru yerler olduğunu garanti eder.

– Doküman arşivi oluşturulmasını kolaylaştırır

– İletilen dokümanların tarih ve zamanını doğrular

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde de bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenlik takibi gerçek zamanlı olarak yapılmakta; ayrıca günlük operasyonel süreçlerin bir parçası olarak, risk yönetimi ile log yönetimi de bağımsız olarak incelenmektedir.

PhillipCapital, kendi sunucularında çalıştırmakta olduğu Elektronik İşlem Platformu’ndaki bütün bilgileri eş zamanlı olarak başka bir yerde bulunan sunuculara aktarmaktadır. Ana sunucu işleyişinde herhangi bir kesinti olması durumunda, işlemler yedek sunucu üzerinden devam edecektir. Bu yedeklemenin yanı sıra verileri kurtarmak için günlük çevrim dışı yedekleme de yapılmaktadır. Birden fazla güvenlik katmanı ve izinsiz giriş engelleme sistemleri ile sistem ve veri bölümleme, idari oturum, kontrol ve kayıt uygulamaları gerçekleştirilerek, elektronik işlem platformunun, müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı engellenmektedir. Ayrıca elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce dinlenme veya kesilmesi ya da veri değişimlerinin engellenmesi için gerekli bilgi güvenliğini sağlayan teknolojik donanım ve denetim mevcuttur.

Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için 5 gün/24 saat PhillipCapital iletişim numarasından (0212 982 25 00) iletişim imkanına sahip olacaklardır.

Olağanüstü Durum Planına buradan ulaşabilirsiniz.

J- Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Biz Ne Yapıyoruz?

IDB şifre süreci;

İnternet şube girişlerinde müşteri bilgi güvenliği için ssl sertifikası kullanılmaktadır. Ayrıca sistem girişinde güvenlik sebebiyle müşteri hesap numarasının yanı sıra şifre ve parola bilgileri de sorulmaktadır.

MetaTrader 4 şifre süreci;

Şifre yeterince kompleks olmalıdır, en az 5 karakter uzunluğunda; küçük veya büyük harflerden ve rakamlardan oluşmalı.

Siz Ne Yapmalısınız?

Lütfen unutmayın, bizim uygulamalarımızın yanı sıra, sizin dikkat etmeniz gereken noktalarda güvenliğinizi sağlamak için önemli rol oynuyor:

Aldığınız e-postalara dikkat edin.

İnternet Şubesi’ni kullanmak istediğinizde tarayıcınızın adres barına http://phillipcapital.com.tr/ yazın.

Hem internette hem de gerçek hayatta özel bilgilerinizi gizli tutun.

Virüsler ve benzeri programlara karşı bilgisayarınızı koruyun.

Kişisel bilgilerinizin çalınmasını engellemek için yalnızca güvendiğiniz bilgisayarları kullanın.

Web tarayıcılarının güncelliğinden emin olun.

K –  Kullanılan İşlem Platformunun Ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

BIST Mobile

Foreks Mobile

Borsa işlemlerini cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızdan rahatlıkla yapabilmeniz için sizlere Foreks Mobile Trader uygulamasını sunuyoruz.
Tek yapmanız gereken uygulamayı kurmak ve Order@Home şifrenizle giriş yapmak.
Uygulamanın erişim, kurulum ve kullanım esasları hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

 

PhillipFX MetaTrader 4 PC

PhillipFX MetaTrader 4 MAC

PhillipFX Mobil Trader

Kullanılan işlem platformunun özellikleri;

MetaTrader sunucusu Windows platformu üzerinde çalışmaktadır. Kullanılan sunucular olası bir donanım ve yazılım problemlerinde devamlılığı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

MetaTrader 4 platformu: MetaTrader 4 uygulaması müşterilerin özel kullanıcı adı ve şifreleriyle bağlanıp alım-satım yaptıkları platformdur. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.  müşterilerin bu platform üzerindeki pozisyonlarını takip eder. Müşteriler Bu platforma bilgisayarlarına, cep telefonlarına ya da tabletlerine kuracakları bir yazılım ile erişebilirler.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde MetaTrader 4 Manager uygulamasını kullanarak işlemlerini gerçekleştirir.

İşlem platformu için kullanılan bilgisayar ağının özellikleri;

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.  Network yapısı ataklara karşı korunan IPS-IDS-Ddos sistemlerinin kullanıldığı firewall-switch yedekliliği ve lokasyon yedekliliği olacak şekilde çalışmaktadır.
MetaTrader 4 FX platformunda müşteri terminali ile sunucu arasındaki veri aktarımı 128-bit anahtarlar ile şifrelenmektedir.

Kullanılan işlem platformunun riskleri;

Kurum bünyesinde  MetaTrader Platformu herhangi bir sorunda direkt olarak insan müdahalesi olmaksızın yedek sisteme geçiş yapar. Sunucuların arası sürekli veri replikasyonu yapıldığından yedek sunucuya  geçiş sonrası müşteri bilgileri aynen aktarılmış olur.

Kullanılan işlem platformunun güvenlik tedbirleri;
MetaTrader 4 sunucusunda işlem güvenliğini sağlamak amacıyla, müşteri terminali ve platform sunucuları arasındaki tüm veri alışverişi 128-bit şifrelenmiş olarak sağlanmaktadır.

Meta Trader Serverda  müşterilerin ve adminlerin tüm login işlemleri ; MetaQuotes firmasının yazılım ekibinin geliştirmiş olduğu algoritma kullanılarak şifrelenerek işlem görmektedir.  Bu şifreleme mantığı içerisinde; dışarıdan herhangi bir müdahale edilmek istendiğinde, dosyaların içerik bilgileri şifrelendiği için değiştirilemez ve izlenemez formattadır.

Trade platformu sunucusu üzerindeki tüm bilgiler eş zamanlı olarak farklı bir lokasyondaki yedek sunucuya eşzamanlı olarak senkronize edilmektedir.

Kullanılan işlem platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri;
Platforma erişim için yatırımcıların aşağıdaki iletişim yöntemleri ve cihazları kullanarak emir verebilir veya mevcut emirlerinde değişiklik talep edebilirler.

Kusursuz yatırım deneyimi, yaygın ve kullanışlı olması, işlevsellik, yüksek analiz gücü, hızlı ve fonksiyonel olması gibi özelliklerinden dolayı, tüm profesyonel yatırımcıların tercihi olan MetaTrader4 işlem platformu, PhillipCapitalFXTrader olarak siz değerli müşterilerimize de sunulmaktadır.
Çoklu dil desteği, güvenilir altyapısı, grafik çeşidi ve göstergeler açısından zenginlik, kolay emir iletimi, MQL(MetaQuotes Language) yazılımını kullanarak kendi “Uzman Danışman”ını kullanma özelliklerinden dolayı MetaTrader4 defalarca en iyi işlem platformu ödülüne hak kazanmıştır.

PhillipCapitalFXTrader Kullanım Kılavuzu
PhillipCapitalFXTrader Iphone Kullanım Kılavuzu
PhillipCapitalFXTrader Android Kullanım Kılavuzu

PhillipCapital FX Trader uygulamasının sağlıklı çalışabilmesi için gerekli minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir;

 • İşletim Sistemi: Windows / XP / Vista / Windows 7
 • 2 .0 GHz veya daha hızlı CPU
 • 512 MB RAM (1 GB önerilir)
 • Ekran çözünürlüğü 1024×768 veya daha yüksek
 • Modem/bağlantı hızı 36.6 Kbps veya daha hızlı
 • Internet Explorer sürüm 7.0 / Mozilla FireFox 2.0 veya daha yeni sürümler

MetaTrader 4 Sistemine erişemeyen yatırımcılar  FX Birimine 0212 982 2 742(PHC) nolu hattı arayarak destek alabilirler.

 

POEMS Professional Platform

 

Kullanılan işlem platformunun özellikleri;

POEMS Professional uygulaması müşterilerin özel kullanıcı adı ve şifreleriyle bağlanıp future kontratları alım-satım yaptıkları platformdur. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.  müşterilerin bu platform üzerindeki pozisyonlarını takip eder. Müşteriler bu platforma bilgisayarlarına, cep telefonlarına ya da tabletlerine kuracakları bir yazılım ile erişebilirler.

Kullanılan işlem platformunun güvenlik tedbirleri;

Müşteri şifresinin ilk giriş anında değiştirilmesi zorunludur. Şifreler minimum 8 Alpha numerik karakterli olmalı ve her 90 gün içinde değiştirilmelidir.

Kullanılan işlem platformunun riskleri;

Poems Professional veri merkezi çalışmadığı zaman acil kurtarma için, bölgesel olarak dağılmış benzer nitelikte kümelenmiş sunucular mevcuttur. Yedekli server mimarisi ile maksimum hizmet sağlanması hedeflenmektedir.

POEMS Professional işlem platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri;

Yatırımcılar herhangi bir nedenle platforma erişmedikleri durumlarda emirleri telefon ile ilgili borsaya gönderilir.

 İletişim: 0212 982 2 742 (PHC)

 İşlem platformu için kullanılan bilgisayar ağının özellikleri;

POEMS Professional uygulamasının sağlıklı çalışabilmesi için gerekli minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir;

Donanım:

 • 1.5 GHz P IV PC veya eşdeğer
 • En az 1 GHz (RAM)
 • 50MB Bos HDD Bellek
 • 1 or 2 x 17 monitor, uygun video kart

Yazılım:

 • Windows 2000 Professional, XP, Vista 32 Bit sadece. 64-bit OS desteklemez
 • Gerekli JAVA Teknolojisi
 • Internet Explorer 5.5 or 6. Sun JVM 1.42 x/ 1,5x (v1.6 x planned)

*Not: POEMS Professional Macintosh ile uyumlu değildir.

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Karda ve Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı

Kurul tebliğleri gereği, bu oransal dağılım üçer aylık dönemler ile takip edilmektedir. 3 ayın bitimini takip eden 2 iş günü içinde duyurulur. Dönem içinde kapatılan hesaplar da dağılım içerisinde dikkate alınmaktadır. Aşağıdaki linkten son 3 aylık döneme ilişkin sonuçlara ulaşabilirsiniz.

http://www.phillipfx.com.tr/yasal-aciklamalar/

 

 L) Olağanüstü Piyasa Koşullarının Oluşması Halinde,

Piyasada olağandışı bir gelişme yaşandığında, spread’lerin görülmedik biçimde açılmasıyla, yayılma pozisyonu (hedge) aldığınız pozisyonlar da stop out ile kapanabilir. Yayılma pozisyonu almak, normal şartlarda teminat çağrısını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Yayılma yöntemi, işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemektedir.

MetaTrader 4 Elektronik İşlem Platformu ve www.phillipfx.com.tr web sitesi aracılığı ile piyasanın işleyiş koşulları; platform ile ilgili sorunlar ve diğer hususlar ile ilgili sürekli bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kanallardan edineceğiniz bilgilere ek olarak; YATIRIMCI temsilcilerimizden 5 gün 24 saat bilgi alabilirsiniz.

Forex işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kuruluşun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle YATIRIMCI’lar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının forex alım satım işleminin gerçekleşmesini garanti etmediği bilinmelidir.

UYARI METNİ

Bu sayfada yer alan bilgiler PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.  tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.  tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ayrıntılı bilgi için bize 0212 982 25 00 no.lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.