Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

FİNANSAL HİZMETLER SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. (bundan böyle kısaca “PhillipCapital”), 01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in (III-45.1) 5. maddesi uyarınca Müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir.

Bu bağlamda, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği işbu Ön Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.

Finansal Hizmeti Sunan Yatırım Kuruluşu'na Ait Bilgiler:

Unvanı: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Adresi: Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:7/9 Kat:3-12 34394 Levent /Şişli/İstanbul

Telefon: +90 212 239 10 00

Faks: +90 212 233 69 29

E-posta adresi: info@phillipcapital.com.tr

MERSİS Numarası: 00454006550200012

Şirketin Esas Faaliyet Konusu: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca sunmaya yetkili olduğumuz Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerimiz mevcut olup, detayı aşağıda yer almaktadır.

Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi) ve Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. PhillipCapital, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, kredili menkul kıymet işlemleri, ödünç menkul kıymet işlemleri ve döviz hizmetleri sunulması, Sermaye Piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması yan hizmetlerini de vermektedir.

Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler: Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, Damga Vergisi vs.) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir. Komisyon, faiz ve masraflar PhillipCapital’in https://www.phillipcapital.com.tr/ sitesinde ilan edilmektedir.
Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp Sözleşme'nin akdedildiği tarih için geçerlidir.
Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak herhangi bir değişiklik internet sitesinde yayınlanmak, telefon, yazılı ya da elektronik ortamda iletilmek ve hesap ekstresinde belirtilmek suretiyle müşteriye tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Müşteri bildirim ve/veya duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü gün içerisinde söz konusu kalemlerde meydana gelen değişikliğe itiraz etmediği takdirde bu değişiklikler geçerli olacaktır. Müşterinin Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerden doğacak temerrüt durumunda uygulanacak temerrüt faizleri ve bunlardan doğacak benzeri yükümlülükler sabit olmayıp; BIST repo-ters repo pazarları, TCMB Bankalararası Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası’nda oluşan gecelik borçlanma faiz oranlarından en yüksek olanının 3 katına kadar alınır. Kredili işlem yapan müşterilerin temerrüt veya limit aşımlarında ise mevcut kredi faizinin 1,5 katı uygulanır. Müşterinin verdiği işlem emirlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkacak tüm zarar ve masraflardan Müşteri sorumludur.

Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak: özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları PhillipCapital’in kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçlara ilişkin bilgiler sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.

Varsa Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Vergiler: Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler ile Borsalar, Takasbank, MKK ve benzeri sair kurum ve kuruluşların kestiği her türlü masraf, komisyon ve gider Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Sunulan Bilgilerin Süresine ilişkin Bilgiler: İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

Ödeme ve İfaya İlişkin Bilgiler: Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde Müşteri'nin PhillipCapital nezdindeki cari ve/veya kredi hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

Uzaktan İletişim Aracının Kullanılmasına İlişkin Bazı Ek Masrafların Müşteri Tarafından Karşılanacak olması Halinde, Bu Masraflara İlişkin Bilgiler: Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Müşteri'den ek bir masraf alınmayacaktır.

Cayma Hakkı: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

Sözleşmenin Asgari Süresi ve Sona Erdirilme Yöntemi: Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup, fesih yönetimine ilişkin usul ve şartlar da yine taraflar arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 7. maddesi gereği:

  • Müşterinin Adı, Soyadı, açık adresi varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri sözleşmelerde belirtilmiştir.
  • PhillipCapital’in sunduğu hizmetler ile ilgili şikâyet ve başvurularınızı; öncelikle Yatırım Kuruluşunun https://www.phillipcapital.com.tr/iletisim/adresinden elektronik olarak iletebilirsiniz. Yaptığınız şikâyetin sonucunun tarafınıza yazılı ya da sözlü olarak bildirilmesinin ardından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne ya da Sermaye Piyasası Kurulu’na ayrıca şikâyet ve itirazlarınızı iletebilir; ayrıca başvurularınızı yetkili ve görevli mahkemelere yapabilirsiniz.
  • Sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilirsiniz.

Garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (www.ytm.gov.tr) bulunmaktadır.
Ayrıca İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) merkezi karşı taraf uygulamasına geçtiği piyasalarda garanti fonu bulunmakta olup, merkezi karşı taraf uygulaması bulunan piyasalarda yapılan işlelerin takası garanti edilmektedir. Garanti fonu tutarı ve işleyişine ilişkin olarak detay bilgiler https://www.takasbank.com.tr/tr adresinde yer almaktadır.
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde Müşterinin Cayma Hakkı bulunmamaktadır. Şu kadar ki Tüketici, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak PhillipCapitalın kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Bu sözleşmelere örnek olarak ve bunlarla sınırlı kalmamak kayıyla, döviz işlemleri, para piyasası araçları, devredilebilir menkul kıymetler, yatırım ortaklığı payları, finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar, vadeli faiz oranı anlaşmaları, faiz, döviz ve hisse senedi swapları, opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara ilişkin sözleşmeler gösterilebilir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgileri okuyup anladığımı, kabul ettiğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle imzaladığımı ve formun bir örneğini teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.