Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

KVKK Bilgilendirme

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı 6362 sayılı Sermaye  Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir. 

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

 6362 sayılı Sermaye  Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, PhillipCapital İştirakleri ve iştiraklerinin işbirliği içinde olduğu şirketler ile diğer 3. kişilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Genel Müdürlük, Şubeler, Elektronik İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

 Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin Bilgilendirme’de belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.

KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEĞİNİZ VERİ SORUMLUSU

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile PhillipCapital Menkul Değerler AŞ’ye iletebilirsiniz.
Başvurunuzu yazılı olarak PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:7/9 Kat:3 34394 Levent /Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0 212 239 10 00 numaralı hattımızdan bizi arayabilir, ya da info@phillipcapital.com.tr adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Ticaret sicil no: 269592 Mersis no: 00454006550200012

Ticaret unvanı: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş

Merkez adres: Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:7/9 Kat:3 34394 Levent /Şişli/İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.phillipcapital.com Telefon: 0212 239 10 00