Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Hesap Aç

Pazar Bilgileri

PAZAR VE GRUPLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU
PAZAR VE GRUPLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU
Z

Yıldız Pazar

Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.

N

Ana Pazar

Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

T

Alt Pazar

Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

W

Yakın İzleme Pazarı (YİP)

Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.

K

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

Q

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

E

Emtia Pazarı

Borsada işlem görmesi uygun görülen emita sertifikalarının işlem gördüğü pazardır.

S

Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

PAZARLARI VE PAZAR GRUPLARINI BELİRLEME KRİTERLERİ
PAZARLARI VE PAZAR GRUPLARINI BELİRLEME KRİTERLERİ
Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri YILDIZ PAZAR ANA PAZAR ALT PAZAR
Piyasa Değeri (PD) >1 milyar TL >150 milyon TL
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD) >150 milyon TL >60 milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO) >%10 >%10
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı >1500 >750
İmtiyaz İmtiyaz varsa FDO<%90 İmtiyaz varsa FDO<%90
Yerli Fon >5 milyon TL
Likidite < 1,5 < 5
(*) FDO> %5 ise FDPD>1,25 milyar TL ve Likidite <1,5 FDO> %5 ise Temettü >%10 ve FDPD >60 milyon TL veya FDPD>120 milyon TL ve likidite < 3

PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,

Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

Ek Kriter - Temettü Getirisi: Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini ifade eder.

FDO > % 5 ek kriterlerden yararlanma koşulunu ifade eder.

PAZARLAR VE PAZAR GRUPLARINDA UYGULANACAK İŞLEM ESASLARI
PAZARLAR VE PAZAR GRUPLARINDA UYGULANACAK İŞLEM ESASLARI
İşlem Esasları YILDIZ PAZAR ANA PAZAR ALT PAZAR YİP PÖİP
İşlem Yöntemi Sürekli İşlem Sürekli İşlem Sürekli İşlem 5 kez Tek Fiyat 5 kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem Var Var Yok Yok Yok
Brüt Takas Yok Yok Var Var Var
Özkaynak Oranı %90 %75 %0 %0 %0
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı %20 %50 %100 %100 %100
Fiyat Marjı %20 %15 %10 %10 %10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı Yok Var - - -
Devre Kesici Tetikleme Oranı %10 %7.5 %5 - -
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi 5 dakika 15 dakika 15 dakika - -
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi 2 dakika 2 dakika 2 dakika - -
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması (*) Yok Yok Var Var Var
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali (*) Yok Yok Yok Yok Yok
Açılış Seansında Piyasa Emri (*) Yok Yok Yok Yok Yok

Güncel bilgiler için adresinden Borsa’nın https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/506/pazarlar-ve-pazar-gruplari internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.