Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Hesap Aç

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİPHİLLİP CAPİTALMENKUL DEĞERLER A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatlara uygun olarak işlenebilecektir.


1-Veri Sorumlusu


PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.


2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?


6698 sayılı KVKK uyarınca, kurumumuz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak kurumumuz tarafından işlenmektedir.


Kurum faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda; 


 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, anne baba adı, anne kızlık soyadı, uyruk, doğum yeri,

doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport no, TCKN, vergi numarası;


 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu;


 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz; IP adresi, internet giriş çıkış bilgileri, şifre parola bilgileri, log kayıtları;


 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek, transkript, diploma;


 • Risk Yönetimi Bilgileriniz; Ticari teknik idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler;


 • Müşteri İşlem Bilgileri: Müşteri şikâyet, talep ve teşekkürleri, çağrı merkezi kayıtları, fatura senet çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi;


 • Pazarlama Bilgileriniz; Alışveriş geçmiş bilgileri, anket, kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler;

 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap numarası, kart bilgileri, fatura borç bilgisi, malvarlığı bilgileri, finansal performans bilgileri, bilanço, kredi/risk Bilgileri;


 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,


 • Demografik Bilgileriniz: Eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve benzeri profil bilgileri, kullanım alışkanlıkları ve davranış analizleri;


 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı;


İnternet sitesi üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi kurumumuzla doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.


Kurumumuz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:


 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Hesap açılış işlemlerinin yürütülmesi,

 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması,

 • Yatırımcı vergi raporunun hazırlanması,

 • TSPB bilgi bankası hacim bildirimlerinin hazırlanması,

 • Eksi bakiye karşılıklarının muhasebeleşmesi,

 • MKK süreçlerinin yönetilmesi,

 • Yatırımcı vize, stopaj ve temettü yazısının hazırlanması,

 • Hisse ve VİOP komisyon iadelerinin yapılması,

 • Denetim firmalar tarafından yürütülen denetimler kapsamında rapor ve cevap yazılarının hazırlanması

 • Halka arz dağıtım işlemlerinin yapılması,

 • Sakıncalı müşterilerin tanımlanması,

 • Ekstre gönderiminin yapılması,

 • Müşteri kredi bildirim işlemlerinin yürütülmesi,

 • Temerrüt bildirim işlemlerinin yürütülmesi,

 • Universal hesap açılış işlemlerinin yürütülmesi,

 • Veri yayınları tanımlama ve raporlama işlemlerinin yürütülmesi,

 • Uygunluk yerindelik testlerinin yapılması,

 • Müşteri Menkul Kıymet Virmanlarının yönetilmesi,

 • Müşteri şartlı virman işlemlerinin yürütülmesi,

 • Ödünç Pay Piyasası işlemlerinin yürütülmesi,

 • Alım / Satım ve transfer işlemlerinin yürütülmesi,

 • Tahsisli satış işlemlerinin yürütülmesi,

 • Yatırımcı nakit transfer işlemlerinin yürütülmesi

 • Yatırımcı hesap açma işlemlerinin yürütülmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Seminer ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yatırımcı verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,

 • SPK gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Şube , irtibat bürosu ve birimlerin iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Yatırımcı talep, öneri ve şikayetler değerlendirilmesi,

 • Yatırımcı pozisyonlarının yurtdışı borsa kuruluşlarına raporlanması,

 • Yabancı hisse senedi virman işlemlerinin yönetilmesi,

 • Yatırım hesaplarında gerçekleşen işlemlere ait gün sonunda işlem sonuç formlarının gönderilmesi,

 • Yatırım danışmanlığı sözleşmesinin yapılması,

 • İnternet sitesi üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi,

 • İnternet sitesi üzerinden portföy önerilerinin sunulması,

 • Bülten ve şirket raporlarının gönderilmesi.


amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.


3-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?


Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Sermaye Piyasası Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:


5-6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)


6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sok. No:7/9 Kat:3 Şişli/İst. adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kurum adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da kurumumuza bildirdiğiniz ve kurumumuz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@phillipcapital.com.tr adresine e-posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.


Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Kurumumuz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.