Pazar Bilgi

PAZAR VE GRUPLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

PAZAR

TANIM

SEMBOL

YILDIZ PAZAR

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 200 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.

Z

ANA PAZAR

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 200 milyon TL – 50 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği

pazardır.

N

ALT PAZAR

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 50 milyon TL’nin altında olan payların işlem göreceği pazardır.

T

YAKIN İZLEME PAZARI (YİP)

Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’dan

çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.

W

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

K

NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye

piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

Q

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM

PLATFORMU(PÖİP)

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

S

PAZARLARI VE PAZAR GRUPLARINI BELİRLEME KRİTERLERİ

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri

YILDIZ PAZAR

ANA PAZAR

ALT PAZAR

Piyasa Değeri (PD)

>500 milyon TL

>60 milyon TL

 

Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)

>100 milyon TL

>30 milyon TL

 

Fiili Dolaşım Oranı (FDO)

>%10

>%10

 

Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı

>1000

>500

 

İmtiyaz

İmtiyaz varsa FDO<%90

İmtiyaz varsa FDO<%90

 

Yerli Fon

>3 milyon TL

 

 

Likidite

< 2,5

< 7,5

 

(*)

FDPD >750 milyon TL ve Likidite < 2,5

Temettü > %10 ve FDPD>30 milyon TL

 

 1. PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

 2. FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

 3. FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

  ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

 4. İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim

  kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,

 5. Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

 6. Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

 7. Ek Kriter- Temettü Getirisi: Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini ifade eder.

PAZARLAR VE PAZAR GRUPLARINDA UYGULANACAK İŞLEM ESASLARI

 

 

İşlem Esasları

YILDIZ PAZAR

ANA PAZAR

ALT PAZAR

 

YİP

 

PÖİP

İşlem Yöntemi

Sürekli İşlem

Sürekli İşlem

Sürekli İşlem

5 kez Tek Fiyat

5 kez Tek Fiyat

Açığa Satış ve Kredili İşlem

VAR

VAR

YOK

YOK

YOK

Brüt Takas

YOK

YOK

VAR

VAR

VAR

Özkaynak Oranı

Genel Hükümler

%75

%0

%0

%0

Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı

Genel Hükümler

%50

%100

%100

%100

Fiyat Marjı

%20

%15

%10

%10

%10

Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı

YOK

VAR

-

-

-

Devre Kesici Tetikleme Oranı

%10

%7,5

% 5

-

-

Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi

5 dakika

15

dakika

15

dakika

-

-

Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi

2 dakika

2 dakika

2 dakika

-

-

Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması (*)

YOK

YOK

VAR

VAR

VAR

Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali (*)

VAR

YOK

YOK

YOK

YOK

Açılış Seasnsında Piyasa Emri (*)

VAR

YOK

YOK

YOK

YOK

Güncel bilgiler için adresinden Borsa’nın https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/506/pazarlar-ve-pazar-gruplari internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 1. Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

 2. Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.